Tên / Số / ký hiệu : Số: 31 -HD/HNDT
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày ban hành 25/08/2017
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Tải về máy Đã xem : 1182 | Đã tải: 32
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
 BCH HND TỈNH QUẢNG NAM
                          *
  CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               Số:          -HD/HNDT                    Tam Kỳ, ngày        tháng 8  năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023.
-----------------
 
            Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17 tháng 1 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023; Hướng dẫn số 232-HD/HNDTW ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn tuyên truyền cụ thể như sau:
              I. Mục đích, yêu cầu
Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; sự trưởng thành, kết quả đạt được và những đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân và tổ chức Hội trong suốt 5 năm qua (2013-2018), từ đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò và sự đóng góp của các cấp Hội trên các lĩnh vực, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với giai cấp nông dân.
Thông qua tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong 5 năm tới (2018 - 2023), từ đó động viên các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân Việt Nam phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VII.
          Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức sâu rộng từ cơ sở đến tỉnh; nhiều hình thức đa dạng, phong phú có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo triển khai thực hiện cả chiều rộng và chiều sâu kết hợp phương châm xã hội hóa nhằm thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, để Đại hội thật sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, tổ chức Hội và của đất nước.
            II. Nội dung tuyên truyền
          1. Tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại Hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI... trọng tâm là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với nông thôn mới, tái cơ cấu nền nông nghiệp, ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
          Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Kết luận số 62-KL/TW ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền về việc đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác kết hợp, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ dạy nghề, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thân của người nông dân.
          2. Sự hình thành và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam qua các kỳ Đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân.
          3. Tuyên truyền 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội đó là:
          - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp, chính đáng của nông dân.
          - Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
          - Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp.
          4. Nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện trình Đại hội Hội Nông dân các cấp.  Những ý kiến thảo luận, góp ý của cấp Hội và hội viên, nông dân và dự thảo văn kiện Đại hội, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên, nông dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
          5. Các hoạt động, các phong trào thi đua, các công trình lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
          6. Tuyên truyền kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng giới thiệu các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhất là nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.
          7. Phát hiện và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          8. Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân các cấp cần gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đón Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
          9. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội Hội Nông dân các cấp. Phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.
          III. Các đợt tuyên truyền
          1. Đợt 1: Từ nay đến cuối tháng 6/2018 tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và huyện, thị xã, thành phố.
- Tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở Hội trong thời kỳ hội nhập và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
- Các yêu cầu, nội dung quan trọng của Đại hội Hội Nông dân cơ sở và huyện, thị xã, thành phố.
- Tuyên truyền việc lấy ý kiến góp ý các báo cáo chính trị trình Đại hội cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Hướng dẫn những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận, góp ý của cán bộ, hội viên; phát huy dân chủ, tập hợp đầy đủ, chính xác và phản ánh trung thực các ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên.
          - Những bài học kinh nghiệm về tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội thời gian qua.
- Cổ vũ, nêu gương và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về hoạt động và kết quả Đại hội Hội Nông dân cơ sở và cấp huyện, thị xã, thành phố.
            2. Đợt 2: Từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Về vị trí, ý nghĩa của Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII.
- Các yêu cầu, nội dung quan trọng của Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam.
- Phát động phong trào thi đua yêu nước, chọn một số công trình hoặc xây dựng các mô hình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018.
          - Về hoạt động và kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
          3. Đợt 3: Từ tháng 9/2018 đến cuối tháng 12/2018 tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.
           IV. Hình thức tuyên truyền
          1. Tuyên truyền trước và trong Đại hội
1.1. Phối hợp và chủ động cung cấp thông tin cho cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp về tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp trong hệ thống tổ chức Đảng và hệ thống báo chí của đại phương.
- Tham mưu xây dựng tài liệu cung cấp cho báo cáo viên cấp ủy tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quyết định của Chính phủ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thành tựu phong trào nông dân và công tác Hội, những bài học kinh nghiệm, khó khăn, thách thức của nhiệm kỳ 2013-2018.   
          1.2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng gồm các nội dung sau:
          - Phối hợp với Đài truyền thanh cơ sở, Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, tỉnh, các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của địa phương thành lập chuyên trang, chuyên mục hoặc số chuyên đề tuyên truyền về Đại hội.
          - Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, nông dân chuyên đề về Đại hội.
          - Đối với chuyên mục Diễn đàn các cấp Hội Nông dân, Chương trình phát thanh nông dân, Bản tin Nông dân - Nông thôn,Website của Hội nông dân tỉnh, chương trình phát thanh nông dân tại các địa phương mở chuyên mục phản ánh ý kiến hội viên, nông dân và nhân dân đóng góp ý kiến cho Đại hội Hội Nông dân, tuyên truyền rộng rãi các mô hình, điển hình tiêu biểu. Có thể trích đăng các ý kiến tham luận tại Đại hội ...      
          1.3. Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày, tuyên truyền cổ động, văn nghệ chào mừng bao gồm các nội dung:
          - Phát động phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp. Tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội để quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Đại hội.
          - Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các báo, đài phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền về Đại hội, ra thông tin, trang báo chào mừng Đại hội.
          - Thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội tại trụ sở làm việc của cơ quan Hội các cấp, các khu công cộng, các đường phố chính trong thời gian diễn ra Đại hội.
          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.
          2. Tuyên truyền sau Đại hội
          - Thông báo nhanh kết quả Đại hội Hội Nông dân các cấp trong cán bộ, hội viên, nông dân.
          - Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho cán bộ, hội viên, nông dân, tập trung tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2018-2023.
          - Các giải pháp, biện pháp cụ thể của các cấp Hội để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp.
          V. Khẩu hiệu tuyên truyền
          * Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm!
          * Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
          * Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
          * Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023!
          * Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023!
          * Cán bộ, hội viên, nông dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023!
          * Giai cấp nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!
          * Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Nam“đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
          * Xây dựng người nông dân mới thời kỳ hội nhập và cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp Việt Nam!
          * Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII!
* Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân Việt Nam xã…./huyện, ....thị xã....thành phố.... lần thứ…!
          VI. Tổ chức thực hiện
          1. Hội Nông dân tỉnh
          - Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên tiểu ban triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
          - Giao Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh làm thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp.
          - Các Ban, văn phòng, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo kế hoạch.
          2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố
          Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương mình.
          - Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả tuyên truyền qua từng đợt và tổng thể về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên huấn) để theo dõi, tổng hợp.
          Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất ./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên huấn TW Hội;(báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;(báo cáo)
- Thường trực, VP HND tỉnh;
- Các huyện, thị, thành Hội;
- L­­ưu VT, Ban TH.
 
              T/M BAN THƯỜNG VỤ
           PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
                      (Đã ký) 
 
                    Nguyễn Văn Thận
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Game show Quê mình xứ Quảng số 6 năm 2018 (Bình Quý - Thăng Bình, 30-12-2018)

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 16

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 2546

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16094

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4723918