Tên / Số / ký hiệu : Số: 32 -HD/HNDT
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2017)

Ngày ban hành 28/09/2017
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 1204 | Đã tải: 22
Nội dung chi tiết
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
 BCH HND TỈNH QUẢNG NAM
                           *
 CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
          Số:  32    -HD/HNDT                      Tam Kỳ, ngày  28   tháng 9   năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm
Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2017)
-------------
Thực hiện Hướng dẫn số 270-HD/HNDTW, ngày 01/9/2017 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2017) như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 87 năm qua do Đảng lãnh đạo, từ đó tạo sự chuyển biến thực sự trong hành động, nhằm góp phần phát huy truyền thống cách mạng, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.
2. Tuyên truyền về lịch sử và truyền thống của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; các dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định vị trí và vai trò của Hội Nông dân gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam; những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
3. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nông dân đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam.
4. Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức sâu rộng đến tận hội viên nông dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Lồng ghép các hoạt động kỷ niệm 87 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương gắn với giải quyết việc làm tăng thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, tạo khí thế phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội đề ra.
          II. Nội dung tuyên truyền
1. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên nông dân về lịch sử và truyền thống của Hội trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành; các dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; khẳng định vị trí và vai trò của Hội Nông dân trong từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, nêu bật những kết quả đạt được, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua và những định hướng lớn trong thời gian tới của địa phương.
2. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là những chủ trương, chính sách giúp cho nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Tuyên truyền rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Một số vấn về cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, xây dựng các mô hình, tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể, hiệu quả thiết thực.
4. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 637-HD/HNDTW, ngày 14/7/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam; Quy định số 668-QĐ/HNDTW, ngày 14/7/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
5. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước; tuyên truyền về Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 (giai đoạn 2012-2017); Hội nghị tôn vinh Nông dân xuất sắc tiêu biểu lần thứ V, năm 2017. Đồng thời phát động, tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, hội viên.
6. Đẩy mạnh tuyên truyền nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên và dư luận xã hội để phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Hội cấp trên. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò làm chủ của mình trên các lĩnh vực
III. Hình thức tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là kết quả ba phong trào thi đua của Hội, kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học, công nghệ cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.
- Đưa nội dung các hoạt động kỷ niệm 87 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam lên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử( Website), bản tin Hội, treo băng rôn, pa nô, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền.
- Thông qua các buổi sinh hoạt Chi, tổ Hội tổ chức giao lưu văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt, tọa đàm, thông tin về tình hình hoạt động của Hội, chia sẽ kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân; biểu dương các gương điển hình, xuất sắc trong phong trào nông dân và các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động.
- Thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, những gia đình có công với cách mạng, những cán bộ tham gia tích cực công tác Hội đang gặp khó khăn về đời sống.
          IV. Khẩu hiệu tuyên truyền
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2017)!
2.  Cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội lần thứ XII của Đảng!
3. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam!
4. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
5. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!
6. Cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023!
 V. Tổ chức thực hiện
 Trên cơ sở hướng dẫn các nội dung và hình thức tuyên truyền nêu trên. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh tham mưu những nội dung cụ thể để tuyên truyền ở cấp tỉnh; Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Kết thúc đợt tuyên truyền báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (thông qua Ban Tuyên huấn) để theo dõi, chỉ đạo./.
 (Đề cương tuyên truyền sẽ được đăng tải trên Website Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam http://hoinongdanqnam.org.vn).
Nơi nhận:                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên huấn Hội NDVN ( báo cáo);                                                             PHÓ CHỦ TỊCH                    
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ( báo cáo);                                                
- BTV Hội Nông dân tỉnh;                                                                   
- 18 huyện, thành, thị  Hội;                                                                                           (ĐÃ KÝ)
- Lưu VT,TH.
 
                                                                            
                                                                                         Nguyễn Văn Thận
          

 
 
 
 

 
Game show Quê mình xứ Quảng số 6 năm 2018 (Bình Quý - Thăng Bình, 30-12-2018)

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 216

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16533

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4724357