Tên / Số / ký hiệu : Số 163 KH/ HNDT
Về việc / trích yếu

Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp năm 2018.

Ngày ban hành 20/03/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Vũ Văn Thẩm
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Tải về máy Đã xem : 978 | Đã tải: 9
Nội dung chi tiết
       HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     BCH HND TỈNH QUẢNG NAM                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                *
             Số: 163 KH/ HNDT                                         Tam Kỳ, ngày 20  tháng 3  năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
    Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân

   các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII,              
Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 - 2023

-------------------
 

           Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HNDTW ngày 16/01/2018 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam
lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023
; Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 17/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023.
 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp năm 2018.
I. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân trước, trong và sau Đại hội, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức Hội, đoàn kết tập hợp hội  viên, nông dân, phát huy vai trò Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội;
- Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết, về lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, những thành tựu đạt được trong 83 năm hình thành và phát triển của tổ chức Hội; qua đó giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương; phát huy vai trò, trách nhiệm, tiềm năng, sức sáng tạo của giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế;
- Các phong trào thi đua được phát động và tổ chức từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với các công trình, phần việc cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác Hội đã đề ra.
 
 
 II. Nội dung
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2018 với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Nam phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI với các nội dung sau:
1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp, chuẩn bị tốt cho tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII gắn với sơ, tổng kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Hội, thi đua xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu do Hội Nông dân trực tiếp thực hiện như phát triển hội viên, đào tạo nghề cho nông dân, phát triển và tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ động viên hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và hỗ trợ giúp đỡ nông dân nghèo biết lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, đoàn kết xây dựng làng quê xanh, sạch đẹp, văn minh.
  2. Tiếp tục đẩy mạnh ba phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội gắn với việc thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ phát động và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với vận động hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 12 (Khóa VI); phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chăm lo lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.
           3. Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân. Phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 4. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; cán bộ Hội các cấp tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; thi đua đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở.
 5. Huy động các nguồn lực để xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, nhất là nông dân các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đặt biệt khó khăn.
 
6. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Hội gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tham gia ủng hộ “Quỹ hạt thóc vàng” “ Quỹ thiên tai hoạn nạn” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các trường hợp bị thiên tai, hoạn nạn. Vận động mỗi hội viên nông dân đóng góp ít nhất một nghìn đồng và các nhà hảo tâm đóng góp tiền để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, tặng sổ tiết kiệm chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ VIII Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.
 
7. Xây dựng các điển hình cá nhân và tập thể trên các lĩnh vực hoạt động, lao động sản xuất và công tác của Hội. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực có thành tích xuất sắc theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, phản ánh đúng thực chất trong các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội.
8. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề án số 62 - ĐA/HNDTW ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, thiết thực mang tên Đại hội VIII Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam.
9. Công tác thông tin tuyên truyền phải đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tăng cường đổi mới các hình thức tuyên truyền của Hội  về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội. Hướng dẫn hội viên, nông dân sản xuất những hàng hóa nông sản có giá trị kinh tế, có thị trường và có sự tham gia của doanh nghiệp, gắn chặt các khâu từ sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ theo một chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn bền vững.
  III. Tổ chức thực hiện
 Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch chung; phối hợp với các Ban, Văn phòng, Trung tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua gắn với Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 của Ban Chấp chấp hành Hội Nông dân tỉnh; Ban Tuyên huấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên trang điện tử, Bản tin nông dân, nông thôn; chuyên mục phát thanh truyền hình các cấp Hội Nông dân.
 - Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký thực hiện các nội dung thi đua, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh khi kết thúc đợt thi đua.
 Trên đây là Kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam năm 2018, yêu cầu các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân 18 huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện có kết quả kế hoạch này.
         
Nơi nhận:                                                                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ
- TW Hội NDVN;                                                                                                 CHỦ TỊCH
- Ban TĐKT tỉnh, khối TĐ;       (chỉ đạo)                                
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- T.trực, TV, HĐTĐKT HND tỉnh; 
- Các Ban, VP, T.tâm HND tỉnh;      (thực hiện)
- HND 18 huyện, thị, thành phố;                                                                   Vũ Văn Thẩm                    
- Lưu VT, Ban TC-KT                                      
 
Game show Quê mình xứ Quảng số 6 năm 2018 (Bình Quý - Thăng Bình, 30-12-2018)

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 255

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16572

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4724396