Tên / Số / ký hiệu : Số: 12-CTPH/TTT-HNDT
Về việc / trích yếu

Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành 10/01/2017
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thận - Trần Minh Thái
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Tải về máy Đã xem : 1294 | Đã tải: 32
Nội dung chi tiết
THANH TRA - HỘI NÔNG DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TỈNH QUẢNG NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
 
   
 

     Số: 12-CTPH/TTT-HNDT                             Quảng Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2017
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
V/v thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014
của Thủ tướng Chính phủ
         
Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Căn cứ Công văn số 495-CV/HNDTW ngày 29/6/2015 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đề nghị phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg; Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg; Quyết định số 4530/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81; Công văn số 4800/UBND-NC ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014. Thanh tra tỉnh và Hội Nông dân tỉnh thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp) với những nội dung sau:
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò trách nhiệm và tăng cường mối quan hệ giữa Thanh tra tỉnh với Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở, tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định 81) tạo ra sự thống nhất cao trong việc nhận thức và hành động để giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
2. Nâng cao trình độ năng lực tổ chức hoạt động của cán bộ trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của nông dân, nhất là tổ chức hòa giải và giải quyết những tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nông dân từ cơ sở đến tỉnh.
3. Tham gia kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân. Theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nông dân, tham mưu đề xuất với chính quyền cùng cấp việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở đúng theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; không để xảy ra những vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp phức tạp trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Phối hợp cùng cơ quan chức năng tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Quyết định số 81
- Quán triệt Quyết định số 81 đến cán bộ ngành Thanh tra và Hội Nông dân các cấp tạo ra sự nhận thức và hành động thống nhất trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân.
- Phổ biến, tuyên truyền làm cho hội viên, nông dân thông hiểu quyền khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân. Phát huy dân chủ phải đi đôi với giữ gìn kỹ cương phép nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
- Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến trên báo, tạp chí của 02 ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào sinh hoạt các chi, tổ Hội...
2. Phối hợp tham mưu cho chính quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân từ cơ sở theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
- Khi giải quyết khiếu kiện có liên quan đến nông dân, Thanh tra các cấp đề xuất với chính quyền mời đại diện Hội Nông dân tham gia hoặc trao đổi tham khảo ý kiến của Hội Nông dân cùng cấp về quan điểm xử lý trước khi ra quyết định giải quyết để đảm bảo tính khách quan, có lý, có tình, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
- Đối với các vụ việc Hội Nông dân nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội Nông dân thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
- Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân thuộc thẩm quyền giải quyết, Hội Nông dân có trách nhiệm trực tiếp đến tận nơi xem xét khách quan và có chính kiến của Hội đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Khi có vụ việc cơ quan có thẩm quyền mời Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nông dân thì Hội Nông dân các cấp phải cử cán bộ có trình độ, năng lực, hiểu biết pháp luật đại diện cho Hội tham gia giải quyết.
3. Phối hợp trong việc kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của các cấp chính quyền và các ngành chức năng trong việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giải quyết kịp thời, đúng chính sách những khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghiêm túc các quyết định về giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo của cấp có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.
- Cơ quan Thanh tra các cấp khi tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thì mời đại diện Hội Nông dân cùng cấp tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra để phối hợp cùng làm việc.
- Thanh tra các cấp có trách nhiệm tham mưu cho chính quyền cùng cấp khi sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và bàn biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo mời đại diện Hội Nông dân cùng cấp tham dự.
- Khi các vụ việc khiếu nại, tố cáo của nông dân đã được giải quyết đúng thẩm quyền, đúng pháp luật thì Hội có trách nhiệm vận động, thuyết phục nông dân thực hiện.
4. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội các cấp.
- Hội Nông dân tỉnh cử cán bộ chuyên trách tham dự các lớp tập huấn do TW Hội phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức.
- Hội Nông dân và Thanh tra tỉnh phối hợp mở các lớp nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đang được phân công theo dõi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
- Thanh tra tỉnh và Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt Quyết định số 81 và Chương trình phối hợp này đến cán bộ của Hội Nông dân và ngành Thanh tra từ tỉnh đến cơ sở. Hội Nông dân và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, cơ sở có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch này đến tận hội viên, nông dân, hàng năm báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh và Hội Nông dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
- Lãnh đạo Thanh tra và Hội Nông dân tỉnh thông qua các Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên trao đổi thông tin về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hằng năm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này.
- Hai ngành chỉ đạo mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn một cơ sở làm thí điểm,  trước mắt chọn cơ sở đang có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân để giải quyết rồi sơ kết rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn tỉnh.
- Chỉ đạo Hội Nông dân và Thanh tra các huyện, thị, thành phố tổ chức ký kết Chương trình phối hợp để thực hiện có hiệu quả Quyết định 81. 
- Ban Kiểm tra Hội Nông dân và Văn phòng Thanh tra tỉnh là hai bộ phận thường trực giúp việc cho lãnh đạo hai cơ quan theo dõi chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 81 và Chương trình phối hợp này.
Chương trình phối hợp có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, hai bên cùng trao đổi, thống nhất cách giải quyết./.
               THANH TRA TỈNH                                                   HỘI NÔNG DÂN TỈNH
KT. CHÁNH THANH TRA                                                PHÓ CHỦ TỊCH
PHÓ CHÁNH THANH TRA
                (Đã ký)                                                                                  (Đã ký)
 
         Trần Minh Thái                                                           Nguyễn Văn Thận
 
Nơi nhận:                                                                              
- TW HND Việt Nam;                                                                                    
- Thanh tra Chính phủ;  
- Ban Dân vận TU;                                                                                                                              
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP HĐND&UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh; HND tỉnh;
- HND và T.Tra các huyện, thị xã, TP;
- Lưu: VT HND, Thanh Tra tỉnh.
                           
 
Game show Quê mình xứ Quảng số 6 năm 2018 (Bình Quý - Thăng Bình, 30-12-2018)

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 27

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 416

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 73145

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4696920