Tên / Số / ký hiệu : Số: 11/CTPH-STNMT-HNDT
Về việc / trích yếu

Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai của nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành 09/01/2017
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thận - Trần Thanh Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 546 | Đã tải: 15
Nội dung chi tiết
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NAM
 

       Số: 11/CTPH-STNMT-HNDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Quảng Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2017
 
          
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai của nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 
 
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Công văn số 4800/UBND-NC ngày 22/10/2015 v/v triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân tỉnh thống nhất ban hành Chương trình phối hợp “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai của nông dân” (Sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp) với những nội dung cơ bản như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của nông dân, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mỗi cơ quan.
2. Thông qua phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai của nông dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân để thống nhất nội dung, phương thức phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền; góp phần từng bước hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3. Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về đất đai và giải quyết  tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân
- Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư những nơi thực hiện thu hồi đất thực hiện các dự án.
- Việc phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai thông qua việc tổ chức sinh hoạt hội viên, nông dân, các phương tiện truyền thông của hai bên, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và kỹ năng công tác hòa giải cơ sở, hòa giải tranh chấp đất đai cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.
2. Phối hợp trong công tác tiếp công dân, hòa giải tranh chấp đất đai
- Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt việc hướng dẫn, giải thích, nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai để công dân hiểu và chấp hành.
- Trong tiếp công dân, hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm mời Hội Nông dân tỉnh phối hợp tham gia tiếp, đối thoại với nông dân khi nông dân có đơn khiếu nại, tố cáo gửi tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, địa điểm tiếp công dân của Sở.
- Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp và tổ hòa giải cơ sở để tiến hành xác minh và tổ chức hòa giải tại cơ sở.
3.Trong công tác xử lý đơn thư
- Đối với đơn thư khiếu nại, qua xử lý, nếu không thuộc thẩm quyết giải quyết của lãnh đạo cơ quan mình thì hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, không chuyển đơn qua đường công văn.
- Đối với đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh, qua xử lý, nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo cơ quan mình thì chuyển đơn theo đường công văn đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
4. Phối hợp kiểm tra, giám sát đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo
Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, phát hiện, kiến nghị, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam, Đảng, nhà nước sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai.
 
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
1. Hội Nông dân tỉnh
- Chỉ đạo, hướng dẫn HND các huyện, thị, thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chương trình phối hợp này; vận động hội viên nông dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong lĩnh vực đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, hòa giải cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, đất đai… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật…
- Phối hợp mở các lớp tập huấn kiến thức cho hội viên nông dân về  khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, cung cấp thông tin, tài liệu, cử báo cáo viên cho các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên quan đến nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các lớp khi Hội Nông dân tỉnh có đề nghị.
- Phối hợp và tạo điều kiện để các cấp Hội tham gia kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường nói chung, đất đai nói riêng; tham gia tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai của hội viên nông dân.
VI. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
1. Hội Nông dân tỉnh giao cho Ban Kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở làm đầu mối quan hệ phối hợp giúp lãnh đạo hai bên tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp này. Hai bộ phận đầu mối có trách nhiệm liên hệ, trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan trong công tác phối hợp.
2. Hàng năm Hội Nông dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch của năm tiếp theo. Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành mình tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp này và báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi chỉ đạo.
3. Căn cứ Chương trình phối hợp này, Hội Nông dân cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức ký kết Chương trình phối hợp để thực hiện có hiệu quả Quyết định 81.
 
Chương trình phối hợp có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, hai bên cùng trao đổi, thống nhất cách giải quyết./.
 
            SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG                                                                    HỘI NÔNG DÂN TỈNH
                           PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
                    (Đã ký)                                                                                                                          (Đã ký)
 
            Trần Thanh Hà                                                                                                          Nguyễn Văn Thận
Nơi nhận:                                                                              
- TW HND Việt Nam;                                                                                    
- Bộ TN & MT; 
- Ban Dân vận TU;                                                                
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở TNMT;
- Lãnh đạo HND tỉnh;
- Các Phòng, Ban chuyên môn
của Sở TN&MT và HND tỉnh;
- HND và Phòng TN & MT các huyện, thị xã, TP;
- Lưu: VT HND tỉnh và Sở TNMT.
                            
 
Game show Quê mình xứ Quảng số 6 năm 2018 (Bình Quý - Thăng Bình, 30-12-2018)

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 1614

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59659

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2243651