Tên / Số / ký hiệu : Số: 14/CTPH/STTTT-HNDT
Về việc / trích yếu

Chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu pháp luật trên cơ sở phát huy nguồn lực của ngành thông tin và truyền thông

Ngày ban hành 10/01/2017
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Vũ Văn Thẩm - Phạm Hồng Quảng
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 578 | Đã tải: 12
Nội dung chi tiết
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – HỘI NÔNG DÂN TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 14/CTPH/STTTT-HNDT       Quảng Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2017 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nông dân tỉnh về việc đẩy mạnh hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu pháp luật trên cơ sở phát huy nguồn lực của ngành thông tin và truyền thông
 
      
Căn cứ Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân (Sau đây gọi tắt là Quyết định 81);
Căn cứ Công văn số 4800/UBND-NC ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014;
Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nông dân thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác về việc đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu pháp luật trên cơ sở phát huy nguồn lực của ngành thông tin và truyền thông (sau đây viết tắt là Chương trình phối hợp) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Phối hợp, phát huy nguồn lực của ngành Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu pháp luật, đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho người dân đặc biệt là người dân tại các khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn của tỉnh.
2. Yêu cầu
a) Nội dung Chương trình phối hợp phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan, điều kiện thực tế của hai ngành ở địa phương;
b) Chương trình phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hằng năm, có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Tổ chức thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nhằm thu hút người dân tới đọc sách báo tìm hiểu pháp luật tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các văn bản pháp luật, hướng dẫn tư vấn hỗ trợ người dân tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho nhân viên Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
3. Tập huấn hướng dẫn sử dụng máy tính và truy cập internt cho người dân tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã, để người dân có cơ hội tự tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật qua hệ thống mạng internet.
4. Chỉ đạo Bưu điện tỉnh củng cố hệ thống Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, tổ chức duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã, đảm bảo phục vụ nhu cầu đến đọc sách báo và truy cập internet để tìm hiểu pháp luật và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông của người dân.
5. Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân khi đến tiếp cận thông tin; đảm bảo duy trì bền vững hoạt động tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu pháp luật tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, xem đây là một trong những mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm ở cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.
6. Chủ trì tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp trên địa bàn tỉnh.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chỉ đạo Bưu điện tỉnh chủ động thực hiện nâng cấp, duy tu sửa chữa các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; phát huy mọi nguồn lực tổ chức duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã, đảm bảo phục vụ nhu cầu đến đọc sách báo, truy cập internet và sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông của người dân; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nhằm thu hút người dân tới đọc sách báo tìm hiểu pháp luật tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
b) Tổ chức thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nội dung thuộc Chương trình phối hợp trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở.
c) Phối hợp với Hội Nông dân xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, tập huấn; tổ chức đào tạo tập huấn văn bản pháp luật; đào tạo hướng dẫn tư vấn hỗ trợ người dân tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho nhân viên Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
d) Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân hỗ trợ tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật qua mạng internet.
e) Chủ trì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện sửa chữa  cho các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân khi đến tiếp cận thông tin.
f) Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành ở địa phương, UBND xã hỗ trợ các nguồn lực cần thiết duy trì hoạt động phục vụ nhu cầu tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu pháp luật tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
g) Chủ trì phối hợp với Hội nông dân tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
2. Hội Nông dân tỉnh
a) Chủ trì tổ chức tuyên truyền giới thiệu các hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu pháp luật tại Điểm Bưu điện – Văn hóa xã cho Hội Nông dân các cấp  trên toàn tỉnh; tổ chức vận động người dân tham gia các hoạt động đào tạo, từ đó thông tin tuyên truyền được lan tỏa đến cho người dân nắm bắt và tìm đến Bưu điện – Văn hóa xã để được hướng dẫn sử dụng máy tính và truy cập internet, hỗ trợ, tư vấn pháp luật và sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông.
b) Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, tập huấn; tổ chức đào tạo tập huấn văn bản pháp luật; đào tạo hướng dẫn tư vấn hỗ trợ người dân tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho nhân viên Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân hỗ trợ tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật qua mạng internet.
d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình tại tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nông dân tỉnh là hai đơn vị chịu trách nhiệm triển khai Chương trình phối hợp, đẩy mạnh hiệu quả công tác tư vấn hỗ trợ tìm hiểu pháp luật trên cơ sở phát huy nguồn lực của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, Sở Thông tin Truyền thông chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
 2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nông dân tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên trao đổi thông tin về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo 02 cơ quan tổ chức hiệu quả Chương trình phối hợp này.
3. Giao Phòng Bưu chính viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông) và Ban Kiểm tra (Hội Nông dân tỉnh) là bộ phận thường trực giúp việc cho Lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 81 và Chương trình phối hợp này.
4. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nông dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch tiếp theo.
5. Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình phối hợp này.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Hội Nông dân đề xuất kế hoạch kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp.
VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Chương trình phối hợp có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, hai bên cùng trao đổi, thống nhất cách giải quyết./.
 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                              HỘI NÔNG DÂN TỈNH
                    GIÁM ĐỐC                                                                                                 CHỦ TỊCH
                          (Đã ký)                                                                                                         (Đã ký)
 
                Phạm Hồng Quảng                                                                                       Vũ Văn Thẩm
 
Nơi nhận:
- Bộ TTTT (b/cáo);
- Trung ương Hội NDVN;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/cáo);
- HND, Sở TTTT (P/hợp);
- UBND, HND, Phòng VHTT 18 huyện, thị, tp;
- Bưu điện tỉnh (thực hiện);
- Lưu: VT HND, Sở TTTT.
 
 
Game show Quê mình xứ Quảng số 6 năm 2018 (Bình Quý - Thăng Bình, 30-12-2018)
thdatquang
webquangnam

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1228

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78734

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2645831