Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn 15-HD/HND tuyên truyền công tác Hội, phong trào nông dân năm 2022
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội, phong trào nông dân năm 2022

Ngày ban hành 25/01/2022
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Thị Minh Tâm
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Tải về máy Đã xem : 624 | Đã tải: 33
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*  
Số  15  -HD/HNDT
 
        Tam Kỳ, ngày 25 tháng 01 năm 2022
 
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022
---------
 
 Thực hiện Hướng dẫn số 402-HD/HNDTW, ngày 29/12/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn một số nội dung công tác tuyên truyền năm 2022 như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin cán bộ, hội viên, nông dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, Nghị quyết Đại hội HNDVN lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.
3. Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo đúng các quy định hiện hành tạo không khí phấn khởi thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân.
 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước
1.1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước
Năm 2022 sẽ có các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902-2022); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam… Các ngày lễ quốc tế như: Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2022); Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818-05/5/2022); Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (18/11/1820-18/01/2022). Các ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác như: 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022); 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952-10/12/2022)…. Bên cạnh đó, còn có các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của Hội và của tỉnh: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022); Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam (21/4/1961-21/4/2022); 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2022) gắn với kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2021); tuyên truyền năm Du lịch quốc gia tại Quảng Nam;
Hội Nông dân các cấp căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, cấp ủy và hướng dẫn của cơ quan tuyên giáo cùng cấp để có kế hoạch và hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định những thành tựu của Đảng, của nhân dân và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, của tỉnh và của địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.
Công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ cần gắn với tuyên truyền, những thành tựu, kết quả nổi bật, tôn vinh, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước của Hội cũng như hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
1.2. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội
Năm 2022 trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đang xen với khó khăn, thách thức, Hội Nông dân các cấp bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Hội và cấp ủy Đảng cùng cấp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương; đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tạo tinh thần, động lực, khí thế mới trong đông đảo cán bộ, hội viên nông dân cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2022.
Hội Nông dân các cấp có kế hoạch và các biện pháp phù hợp tiếp tục truyền tải đầy đủ đến cán bộ, hội viên nông dân về nội dung, nhiệm vụ các chương trình, kế hoạch, các hoạt động tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 20 -NQ/TU ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 21/12/2021 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, hội viên nông dân trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, từ đó đóng góp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới; tuyên truyền, tiếp tục phát  huy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 357/QĐ-TTg, ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt là những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh nông sản, hàng hóa, phát triển nền nông nghiệp bền vững thời gian tới.
Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cấp ủy, Ủy ban nhân dân về phòng, chống bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, cần kịp thời có các hình thức cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.
2. Tuyên truyền các hoạt động của Hội Nông dân
2.1. Tuyên truyền về hoạt động Hội và phong trào nông dân thực hiện Nghị quyết Đại hội HND VN lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội HND tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023)
Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII  Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết Đại hội HND tỉnh lần thứ VIII; những mục tiêu, định hướng cụ thể các hoạt động Hội và phong trào nông dân trong nữa nhiệm kỳ tiếp theo. Nhất là việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 10, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025, Đề án 03-ĐA/HNDTW, ngày 12/7/2020 về nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025. Chỉ đạo các cấp Hội tập trung tuyên truyền Chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028). Kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất và cuộc sống, có sức lôi cuốn cán bộ, hội viên nông dân noi theo; những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động Hội và phong trào nông dân.
Tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022); Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam, Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên (21/4/1961-21/4/2022), trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân cả nước hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước và cách mạng, tình làng, nghĩa xóm, nếp sống văn hóa, văn minh, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân thông qua biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; tổ chức các hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề… tìm hiểu về truyền thống lịch sử của Hội, của Đảng.
Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bất của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là kết quả trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào do Hội phát động: Kết quả tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao chất lượng phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; kết quả vận động, hướng dẫn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp có hiệu quả; xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường… .
Tích cực tuyên truyền nội dung và giải pháp tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ theo các Kết luận của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận 61 và Quyết định số 673 nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đưa những quan điểm và giải pháp toàn diện của Đảng, Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống và tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tạo sự đồng thuận, chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, coi trọng sản xuất nông sản, thực phẩm an  toàn và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tuyên truyền các hoạt động trọng tâm năm 2022 của Hội, trong đó quan tâm sâu sắc các hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, tầm ảnh hưởng, phạm vi rộng như Hội thi Nhà nông đua tài, Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiêu biểu năm 2022, Hội chợ quản bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp…
Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo về Hội Nông dân tỉnh. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.
Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập quốc tế. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức hội viên, nông dân về sản xuất phải gắn với thị trường; thay đổi tư duy kinh tế từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, tăng cường liên kết, hợp tác; sản xuất coi trọng chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm; tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cao,… vào sản xuất để phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng thành công nông thôn mới bền vững.
Hội Nông dân các cấp bám sát vào văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo cùng cấp để chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cắm mốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Hội Nông dân tại địa phương; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những kiến thức cơ bản về chủ trương, quan điểm, pháp luật về biển, đảo của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn. Song song với công tác tuyên truyền, Hội Nông dân các cấp cần chủ động xây dựng các phong trào thi đua, mô hình sản xuất tập trung vào nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, thông tin thị trường giúp nông dân vùng dân tộc, phát triển kinh tế cải thiện đời sống và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị, bảo vệ an ninh, chủ quyền tại các vùng biên giới, vùng biển và hải đảo.
Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, ấp, xã văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần hội viên, nông dân, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cán bộ, hội viên nông dân đón tết mừng xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, hạnh phúc.
Hội Nông dân các cấp tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia, phát triển kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp.
2.2. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, cán bộ, hội viên, nông dân
Hội Nông dân các cấp cần thực hiện tốt các giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nắm bắt, định hướng dư luận xã hội thông qua các nền tảng Internet, thành một kênh nắm bắt thường xuyên, kịp thời. Chú trọng gắn việc thực hiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân với việc giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức xúc ở địa bàn nông thôn, Hội Nông dân các cấp tăng cường đi cơ sở, sinh hoạt với hội viên nông dân, tích cực thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh, xã hội; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ở địa phương,… .
Từ việc nắm bắt ý kiến, kiến nghị và nhu cầu thực tiễn của hội viên, nông dân, những vấn đề bức xúc đã và đang diễn ra tại địa phương, Hội Nông dân các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp, cơ chế, chính sách để giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, để Hội trực tiếp, phối hợp tham gia thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hội viên nông dân ngay từ cơ sở.
Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác dự báo tình hình trong nước và của tỉnh để tuyên truyền hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên, kích lệ lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác tập huấn nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và phản ánh thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp và cấp ủy cùng cấp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Ban Xây dựng Hội căn cứ vào nội dung định hướng nêu Hướng dẫn Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố về nội dung tuyên truyền cụ thể và phối hợp với ngành tuyên giáo, cung cấp Đề cương tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm. Phối hợp với Văn phòng, các Ban, Trung tâm dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở cấp tỉnh đảm bảo phù hợp với từng hoạt động cụ thể; theo dõi hoạt động tuyên truyền của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và Hội Nông dân cơ sở.
2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai đến cơ sở. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân, tình hình dư luận… phản ánh kịp thời với Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy cùng cấp./.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần.
2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022).
3. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).
4. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022).
5. Nhiệt liệt chào mừng  77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022).
6. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2022).
7. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022).
8. Nhiệt liệt chào mừng 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng  miền Trung – Tây Nguyên (21/4/1961-21/4/2022).
9. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
10. Cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.
11. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.
12. Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
13. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW HNDVN;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực HND tỉnh;
- BTV HND tỉnh;
- HND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VP, Ban XDH.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
 CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
Lê Thị Minh Tâm
 

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 23857

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 597882

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17236180