Tên / Số / ký hiệu : KH 149-KH/HNDT tổ chức phát động phong trào TĐYN năm 2022
Về việc / trích yếu

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Ngày ban hành 21/01/2022
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Út
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Tải về máy Đã xem : 350 | Đã tải: 15
Nội dung chi tiết
  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
BCH HND TỈNH QUẢNG NAM                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
                   *                                                                        
          Số:   149 - KH/HNDT                                                              Tam Kỳ,  ngày  21   tháng  01  năm 2022
                                                                         
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

 
 
 

         
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
 Năm 2022, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Tỉnh, của Trung ương giao năm 2022, đưa phong  trào thi đua lan tỏa sâu rộng đến tận cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Phát động sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
2. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, dân chủ, công khai. Khen thưởng kịp thời, chính xác, quan tâm phát hiện nhân tố mới, sáng tạo; các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua để nhân ra diện rộng. Tập trung tuyên dương, khen thưởng đến các tập thể cơ sở Hội và các cá nhân là nhân viên, chuyên viên; cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội. Đảm bảo những tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng phải thật sự tiêu biểu, được xã hội đồng tình, tôn vinh.
  II. NỘI DUNG
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển.
2. Thực hiện có hiệu quả chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19; trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3176/QĐ-UBND, ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt Quảng Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đên năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XXII.
3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, gồm: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, huy động, lồng ghép các nguồn lực, phấn đấu trong năm 2022, có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 123 xã, đạt tỷ lệ 64%.
4. Tập trung chỉ đạo Đại hội chi Hội Hội Nông dân hết nhiệm kỳ 2022-2027, chỉ đạo Hội Nông dân cấp cơ sở đăng ký và thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược theo tinh thần của Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 26/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; đặc biệt thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam (1997-2022) và các ngày lễ lớn trong năm. Quan tâm, chăm lo đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, những người mất việc làm do đại dịch Covid – 19. Kịp thời khen thưởng, khích lệ tinh thần đối với các tập thể và cá nhân hỗ trợ, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.
5. Triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Nghị quyết (04,05,06) của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW ngày 27/7/2021 về Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế, tập thể  trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
6. Các cấp Hội tổ chức các hoạt động gắn với Lễ mít tinh kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội, tôn vinh, trao danh hiệu và biểu dương khen thưởng những cán bộ Hội, đặc biệt là những “chi Hội trưởng Hội Nông dân xuất sắc”, “Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi”, “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Nhà khoa học của Nhà nông” “Nhà doanh nghiệp đồng hành với Nhà nông”; tổ chức Hội thảo, tọa đàm trao đổi, đối thoại, hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; tổ chức các Hội thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các cuộc về nguồn, ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam 92 năm xây dựng và trưởng thành, tham quan di tích lịch sử của Hội; gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà tri ân những người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đ/c nguyên là lãnh đạo các cấp Hội Nông dân.
7. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân phát triển; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW  của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.
8. Tích cực thực hiện Kế hoạch số 3311/KH-UBND, ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; tổ chức triển khai phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hướng dẫn nông dân thực hiện liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, phát triển mô hình kinh tế gia trại, trang trại, tổ hợp tác, chi, tổ Hội nghề nghiệp…
9. Các cấp Hội xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”, “Gia đình nông dân văn hóa”, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, vận động và xây dựng Quỹ giúp đỡ cán bộ, hội viên, nông dân gặp thiên tai, hoạn nạn. Tập trung tuyên truyền vận động nông dân tập trung dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất thương phẩm theo chuỗi giá trị hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản xuất nông sản thực phẩm an toàn.
10. Có kế hoạch phân công cán bộ tăng cường đi cơ sở, tham gia sinh hoạt với hội viên nông dân đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh. Kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh theo Quy định 212 của Ban Bí thư và Quy định 118 của Tỉnh ủy; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
11. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện Công văn số 480-CV/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61- KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTG ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020. Tăng cường vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân và các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ dạy nghề cho nông dân. Sử dụng, quản lý các nguồn vốn đạt hiệu quả nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống hội viên, nông dân.
12. Vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Đợt 1: Từ nay đến ngày 30/6/2022: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (03/2/1930-03/2/2022); 25 năm tái lập tỉnh gắn với 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2022); 61 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam (21/4/1961-21/4/2022); 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).
Đợt 2: Từ ngày 01/7 đến ngày 31/12/2022: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022); 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022). Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt và vượt các chỉ tiêu giao năm 2022.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định số 409-QĐ/HNDT ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thi đua năm 2022, hướng dẫn cơ sở Hội thực hiện và tổ chức phát động trong cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua lập thành tích bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, thật sự dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, hội viên, nông dân.
2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm phong trào thi đua gắn với sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.
3. Giao cho Ban Xây dựng Hội (tham mưu công tác thi đua, khen thưởng) phối hợp với các Ban, Văn phòng, Trung tâm thuộc Hội Nông dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các phong trào thi đua, tham mưu giúp Ban Thường vụ theo dõi, đánh giá phong trào thi đua của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, yêu cầu các Ban, Văn phòng, Trung tâm thuộc Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.
         
Nơi nhận:                                                                 
- TW Hội Nông dân VN;                                                        - Ban Dân vận Tỉnh ủy;   (chỉ đạo)                                                        
- Phòng TĐ-KT tỉnh SNV, Khối TĐ;       
- T.Trực, TV, HĐTĐKT HND tỉnh; 
- Các Ban, VP, T.Tâm HND tỉnh;       (thực hiện)
- HND 18 huyện, thị, thành Hội;       
- Lưu VT, Ban XDH.                                     
                                                 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Út
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
Chuyên mục Diễn đàn các cấp hội nông dân (7-10-2021)
Học viện Luvinus, https://linkvaobong88ag.club, https://manclub.link, https://nhacailucky88.com

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 3278

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21166

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6123700