Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn 16-HD/HNDT v/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; sự kiện lịch sử quan trọng và công tác văn hóa - văn nghệ - thể thao năm 2022

Ngày ban hành 03/03/2022
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Thị Minh Tâm
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Tải về máy Đã xem : 226 | Đã tải: 8
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*  
Số  16   -HD/HNDT
 
        Tam Kỳ, ngày  03  tháng 03 năm 2022
 
 
HƯỚNG DẪN
tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; sự kiện lịch sử quan trọng
công tác văn hóa - văn nghệ - thể thao năm 2022
---------
 
 Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 27/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022; Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 27/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 558/KH-UBND, ngày 24/01/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 662/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về truyền thông, quảng bá năm Du lịch Quốc gia 2022.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố nội dung tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao cổ vũ, động viên các cấp Hội và hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân.
3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao cần tổ chức bằng hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, chú trọng thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
Tùy vào tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp.
1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
 Tuyên truyền về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, chiến thắng đại dịch Covid-19, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe và đời sống Nhân dân.
1.2. Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ hy sinh của quân và dân ta; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cấp, các ngành đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và công lao, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, hòa bình thống nhất đất nước.
1.3. Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022)
Tuyên truyền đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Bác Hồ đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ, của cải làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng với cả nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
1.4. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)
Tuyên truyền thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Bác. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; sự tích cực của các cấp, các ngành trong triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; phê bình những tổ chức Đảng có biểu hiện lơ là hoặc triển khai Kết luận số 01-KL/TW có tính chất hình thức, thiếu sáng tạo, hiệu quả. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
1.5. Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)
Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng. Lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1.6. Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ; truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá... Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng,…; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. 
2. Kỷ niệm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối
2.1. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (6/9/1902 - 6/92022)
Tuyên truyền thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tấm gương về đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sỹ cộng sản suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng. 
2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (9/7/1912 - 9/7/2022)
Tuyên truyền thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Tự chỉ trích” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay. Những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các cấp, các ngành và trong xã hội.
2.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) (7/8/1912 - 7/8/2022)
Tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò, đóng góp của Đồng chí trong việc tham mưu ban hành những quyết sách mới trong công cuộc xây dựng đất nước, như tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV ra Chỉ thị 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 “Về cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp” để tháo gỡ sự trì trệ trong nông nghiệp, tạo ra luồng gió mới trong xây dựng nền sản xuất nông nghiệp thời kỳ mới. Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sĩ cách mạng kiên cường; là một trong những học trò xuất sắc của Bác Hồ, luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết.
2.4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) (11/6/1912 - 11/6/2022)
Tuyên truyền về cuộc đời và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc. Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Bác Hồ, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
2.5. Kỷ niệm 100  năm Ngày  sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 23/11/2022)
Tuyên truyền thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; là học trò xuất sắc của Bác Hồ; người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt, luôn hết lòng vì nước, vì dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2.6. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (28/3/1912 - 28/3/2022)
Tuyên truyền thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương: Người cộng sản kiên cường, dũng cảm, trung thực, một người lãnh đạo, người đồng chí mẫu mực, chí công vô tư, một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Lê Văn Lương: Một nhà lãnh đạo nòng cốt, có công trong nhiều mặt của công tác tổ chức xây dựng Đảng; có tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, công bằng, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
2.7. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/2/1902 - 01/2/2022)
Tuyên truyền thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc: Một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên, góp phần tích cực vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; một trong những người đầu tiên gây dựng tổ chức Thanh niên ở Hà Nội; một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng ta, một nhân cách cộng sản mẫu mực. Tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Phong Sắc: Về giác ngộ lý tưởng cách mạng, kiên trung, bất khuất, luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng với lối sống giản dị, trong sáng đã khích lệ, cổ vũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cách mạng.
2.8. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022)
Tuyên truyền thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu: Người cộng sản kiên cường, dũng cảm, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, tài năng, đức độ, có nhiều đóng góp tích cực vào công tác tổ chức xây dựng Đảng và sự nghiệp chung của cách mạng Việt Nam. Tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Phan Đăng Lưu: Luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin; về đường lối cách mạng của Đảng và của Bác Hồ; về tinh thần say sưa học hỏi về tri thức nhằm phục vụ Đảng, cách mạng, dân tộc, Nhân dân; quan tâm đào tạo thế hệ trẻ; sử dụng triệt để các công cụ của tri thức là sách báo để hoạt động cách mạng; vận dụng đầy đủ, sáng suốt trong hoạch định đường lối và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng.
2.9. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)
Tuyên truyền thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tô Hiệu - Người chiến sỹ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng: Trí tuệ, kiên trung, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân. Những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với phong trào cách mạng Việt Nam thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám: Luôn tận tâm, nhiệt tình đóng góp sức lực của mình để củng cố tổ chức Đảng; khôi phục cơ sở Đảng; tuyên truyền cách mạng; chỉ đạo các cuộc đình công, bãi công của công nhân, với tinh thần “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”. Đồng chí là biểu tượng ý chí, tinh thần cách mạng, của niềm tin và chiến thắng, khích lệ hàng vạn chiến sỹ cộng sản khiến quân thù khiếp sợ.
2.10. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1902 - 2022)
Tuyên truyền thân thế, cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam: Tham gia thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng; những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển Đảng trong giai đoạn mới thành lập, góp phần to lớn vào việc duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng và khôi phục phong trào cách mạng của quần chúng ở Gia Định - Chợ Lớn, trong thời kỳ địch khủng bố trắng; xây dựng khu căn cứ 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định làm hậu cứ an toàn cho Xứ ủy và Ban Chấp hành Trung ương Đảng... Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Ngân: Lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản; ý chí và tinh thần cách mạng kiên cường, dũng cảm, luôn sáng ngời đạo đức cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào.
3. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử và các ngày kỷ niệm khác     
3.1. Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022), tuyên truyền, thông tin đến hội viên, nông dân việc tổ chức các hoạt động: Lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; Chương trình truyền hình trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử”; phim tài liệu;…
3.2. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (10/12/1952 - 10/12/2022), tuyên truyền, thông tin đến hội viên, nông dân việc tổ chức các hoạt động: Hội thảo khoa học cấp quốc gia; phim tài liệu về Chiến thắng Tây Bắc 1952.
3.3. 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022); 45 năm ngày nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hội viên Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022); 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); 95 năm tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc (1927 - 2022); 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022)...
3.4. Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2022 và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2022).
4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
4.1. Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022)
Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
4.2. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022)
Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
4.3. Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022)
Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
4.4. Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022)
Tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 105 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa. Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận động sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam; Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CỦA TỈNH QUẢNG NAM
1. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930 - 28/3/2022)
Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nói riêng, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 92 năm qua, đặc biệt là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2022, chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình kinh tế sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ở các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.
2. Kỷ niệm 25 năm tái lập (01/01/1997 -  01/01/2022) gắn với 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2022)
Tuyên truyền những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Nam sau 25 năm tái lập và 47 năm giải phóng (theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
3. Kỷ niệm 55 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà (11/1967 - 11/2022)
Nêu bật vị trí, vai trò quan trọng, ý nghĩa của Đặc Khu ủy Quảng Đà với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng và của cả nước nói chung; bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng của Thường vụ Đặc Khu ủy Quảng Đà.
Khẳng định Đặc Khu ủy Quảng Đà là khu di tích lịch sử cách mạng quan trọng, là địa chỉ đỏ để giáo dục, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của mọi tầng lớp người dân Quảng Nam, nhất là thế hệ trẻ.
Tri ân những đóng góp to lớn của các cán bộ lão thành cách mạng Đặc Khu ủy Quảng Đà.
Các huyện Duy Xuyên và Quế Sơn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; tổ chức làm vệ sinh khu lưu niệm Đặc Khu ủy Quảng Đà.
4. Kỷ niệm 45 năm ngày khởi công xây dựng Công trình Đại thủy nông Phú Ninh (29/3/1977 - 29/3/2022)
Tuyên truyền quá trình khởi công xây dựng và hoàn thành toàn bộ hệ thống Đại thủy nông Phú Ninh. Khẳng định vai trò to lớn của công trình Đại thủy nông Phú Ninh tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái của Quảng Nam.
Ghi nhận những đóng góp của các cấp lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và người dân đã tham gia xây dựng công trình Đại thủy nông Phú Ninh.
Thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn chủ động tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp.
5. Kỷ nim 150 năm Ngày sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh (9/9/1872 - 9/9/2022)
Tuyên truyền về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh đối với dân tộc Việt Nam nói chung, quê hương Quảng Nam nói riêng.   
Thông tin đến cán bộ, hội viên, nông dân Lễ mít ting kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh; Lễ dâng hương Nhà lưu niệm Nhà yêu nước Phan Châu Trinh tại huyện Phú Ninh; Hội thảo về Nhà yêu nước Phan Châu Trinh do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.
6. Kỷ niệm các đồng chí bí thư Tỉnh ủy, nhà cách mạng, chí sĩ của tỉnh
75 năm Ngày mất quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (21/4/1947 - 21/4/2022); 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (15/2/1912 - 15/2/2022); 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Văn Quế, Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam (01/5/1922 - 01/5/2022); 105 năm ngày sinh đồng chí Cao Sơn Pháo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng (1917 - 2022); 105 năm ngày sinh đồng chí Phạm Tứ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (4/4/1917 - 4/4/2022); 95 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Minh Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng (20/10/1927 - 20/10/2022); 175 năm sinh chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu (1847 - 2022); 140 năm ngày mất chí sĩ Phạm Phú Thứ (1882 - 2022); 75 năm ngày mất nhà cách mạng Phan Bôi (24/4/1947 - 24/4/2022); 125 năm ngày sinh chí sĩ Lê Đình Thám (1897 - 2022)...
IV. CÔNG TÁC VĂN HÓA - VĂN NGHỆ - THỂ THAO
1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ
Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó tập trung tuyên tuyền, quán triệt các ý kiến chỉ đạo, kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức vào ngày 24/11/2021. Qua đó, chuyển tải đến cán bộ, hội viên và nông dân quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trên nền tảng hệ giá trị quốc gia gắn với mục tiêu cao cả vì hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.
Chú trọng phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương những gương điển hình trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
2. Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022
Truyền thông, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình hoạt động, sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”. Tập trung cao vào thời gian trước khi diễn ra khai mạc trong tháng 02-03/2022.
Giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc; các tuyến, điểm du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
3. Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2022-2030
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức  của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT, coi TDTT là công cụ hữu hiệu để nâng cao sức khỏe, thể lực tầm vóc, chất lượng cuộc sống của nhân dân và đẩy lùi dịch bệnh.
- Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước nhằm tuyên truyền, vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp để duy trì nề nếp, thói quen tập luyện TDTT hàng ngày.
- Biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về tập luyện, thi đấu các môn thể thao và đóng góp phát triển phong trào TDTT ở các đơn vị, địa phương.
- Phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip về chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ cơ bản đến nâng cao; hướng dẫn các bài tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề, vùng miền, điều kiện thực tiễn và nhu cầu, sở thích của nhân dân.
- Hướng dẫn, giới thiệu các địa chỉ truy cập cung cấp thông tin, tài liệu, các bài tập thể dục tại nhà, phòng chống Covid-19; tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề trên các trang tin điện tử, như sau:
+ Trang tin điện tử Tổng cục Thể dục thể thao: http://www.tdtt.gov.vn
+ Trang youtube Tổng cục Thể dục thể thao:
https://youtube.com/channel/UCHP6EuX5yNnixa4cd2Zr60w
+ Trang Facebook Tổng cục Thể dục thể thao:
https://www.facebook.com/tongcuctheducthethao
+ Trang tin Thể thao cho mọi người: www.thethaochomoinguoi.com
+ Tạp chí điện tử Thể thao: https://thethaovietnamplus.vn/
+ Trang tin Tạp chí thể thao: https://tapchithethao.vn/
+ Chuyên trang hướng dẫn tập luyện TDTT:
http://huongdantapluyen.tdtt.gov.vn
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Nông dân tỉnh
- Xây dựng Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng và công tác văn hóa - văn nghệ - thể thao năm 2022;
- Cung cấp nội dung, tài liệu tuyên truyền đến Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố kịp thời, đúng thời điểm;
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Hội, các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Chương trình Phát thanh nông dân và Chuyên mục “Diễn đàn các cấp Hội Nông dân”; thông qua Hội nghị báo cáo viên hằng quý.
2. Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố
- Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức cách mạng, tạo động lực thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân;
- Tùy vào điều kiện, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng và công tác văn hóa - văn nghệ - thể thao năm 2022 tại địa phương;
- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, hội viên và nông dân; tham mưu cấp ủy định hướng tư tưởng, không để xảy ra “điểm nóng”, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng và công tác văn hóa - văn nghệ - thể thao năm 2022; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao./.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW HNDVN;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực HND tỉnh;
- BTV HND tỉnh;
- HND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VP, Ban XDH.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
 CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
Lê Thị Minh Tâm
 

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 60


Hôm nayHôm nay : 4460

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17214

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7800817