Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn số 20-HD/HNDT, ngày 20/12/2022 về tuyên truyền Đại hội
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày ban hành 20/12/2022
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thận
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Tải về máy Đã xem : 263 | Đã tải: 24
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*  
Số   20  -HD/HNDT
 
        Tam Kỳ, ngày 20  tháng 12 năm 2022
 
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
 
Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn số 534-HD/HNDTW, ngày 02/11/2022 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 191-KH/HNDT, ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn một số nội dung, hình thức tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền để đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên nông dân, sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân.
Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, khát vọng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên nông dân, tiếp tục hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát huy vai trò “nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành liên quan trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền phải được triển khai rộng khắp, đảm bảo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, được thực hiện liên tục, thường xuyên và kịp thời các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội, bảo đảm thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, của tổ chức Hội Nông dân.
Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng vào công tác tuyên tuyền phù hợp với đối tượng, có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc, có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Nội dung tuyên truyền được chia thành 3 đợt cao điểm như sau:
1. Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (quý III/2023), tập trung tuyên truyền:
- Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng về Đại hội Hội Nông dân các cấp.
- Tuyên truyền về truyền thống cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam qua các kỳ Đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nhà; tuyên truyền khẳng định sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ cán bộ và hội viên nông dân; kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội từ Trung ương đến cơ sở; tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội Hội Nông dân các cấp và các hoạt động diễn ra trong thời gian Đại hội.
- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội Hội Nông nông dân các cấp thông qua việc lấy ý kiến góp ý của các cấp Hội và hội viên, nông dân; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội; chú trọng giới thiệu các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
- Tập trung tuyên truyền diễn biến và kết quả Đại hội Hội Nông dân các cấp, trong đó: Đại hội cấp cơ sở (hoàn thành trong quý I/2023); cấp huyện (hoàn thành trong quý II/2023); cấp tỉnh (hoàn thành trong quý III/2023) và cấp Trung ương (tổ chức trong quý IV/2023).
- Phát động các phong trào thi đua, các công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.
Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, của dự thảo các văn kiện trình Đại hội; chủ đề của Đại hội; diễn biến, kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028; các tham luận, Nghị quyết của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Hội.
- Phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân và đông đảo nhân dân với Đại hội; thành tích tiêu biểu của cá nhân, tập thể chào mừng Đại hội; các đại biểu tiêu biểu của địa phương về dự Đại hội.
2. Đợt 2: Từ sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (quý IV/2023), tập trung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028; thông tin nhanh về kết quả, nội dung chính của Đại hội.
- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; những ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội; những quyết định của Đại hội về chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Hướng dẫn học tập nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023); phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thông tin tuyên truyền nội dung cơ bản của các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội Trung ương Hội lần thứ VIII. Những ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp Hội và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân.
- Kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân toàn quốc nhiệm kỳ 2018-2023, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII). Tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chương trình hành động, đề án, chương trình lớn của Trung ương sẽ triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
- Phổ biến các văn bản liên quan Đại hội: Quy chế bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.
- Thông tin thời gian tổ chức Đại hội và chương trình Truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam.  
Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, tập trung tuyên truyền:
Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; chủ đề, phương châm của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các hoạt động chào mừng Đại hội. Thông tin, vận động cán bộ, hội viên, nông dân theo dõi diễn biến Đại hội, đặc biệt là chương trình truyền hình trực tiếp phiên chính thức của Đại hội.
3. Đợt 3: Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, tập trung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; thông tin nhanh về các kết quả, các nội dung chính của Đại hội. Công tác tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.
- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước.
- Các hoạt động Hội, phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.
- Dư luận tích cực, chưa tích cực của nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên nông dân nói riêng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.
Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm nêu trên, trong thời gian diễn ra Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh luôn tăng cường nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, hội viên nông dân xung quanh Đại hội, báo cáo kịp thời về cấp ủy và Hội cấp trên.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan sinh động
- Tuyên tuyền trực quan về Đại hội thông qua việc làm mới, sơn sửa bia tường ở các trục đường; treo băng rôn, cờ, phướn, cổng chào, khẩu hiệu, pano, áp phích nơi diễn ra Đại hội, trên các trục đường chính khu trung tâm tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn, trụ sở làm việc của Hội Nông dân các cấp… trong thời gian diễn ra Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam cần đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.
- Sử dụng Lôgô Đại hội đưa vào các sản phẩm vật dụng, quà tặng đại hội, các ấn phẩm tuyên truyền; in, dán trên các phương tiện, gắn biển đăng ký công trình, các phần việc của Hội… Những nơi có điều kiện, thực hiện in dòng chữ “Chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trên các ấn phẩm bì thư, túi đựng tài liệu…
- Triển lãm, trưng bày hình ảnh hoạt động của Hội và phong trào nông dân các cấp, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn, xây dựng giai cấp nông dân, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương tại nơi diễn ra Đại hội.
2. Tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội
2.1. Hội Nông dân cấp huyện chủ động phối hợp với Trung tâm VHTT-TTTH huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể về Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện; xây dựng các phóng sự tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào của Hội nhiệm kỳ qua và những hoạt động sôi nổi của nông dân địa phương thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; đồng thời làm phim tư liệu trình chiếu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện. Chú trọng đưa tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã, phường thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng.
2.2. Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội; phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam mở chuyên mục tuyên truyền về Đại hội; phối hợp Báo Quảng Nam, báo Nông thôn ngày nay mở chuyên trang tuyên truyền về Đại hội. Tập trung xây dựng các phóng sự tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào của Hội và những hoạt động sôi nổi của nông dân trong tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; giới thiệu những tấm gương nông dân điển hình trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
- Phát động cuộc thi báo viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. In và phát hành tập san chào mừng Đại hội, khoảng 20 bài viết, hình ảnh khái quát được kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
- Trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh: Thiết kế và đưa nội dung chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII trên giao diện trang chủ; thường xuyên đăng tải dự thảo văn kiện Đại hội và ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội, tin bài phản ảnh hoạt động chào mừng Đại hội; phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội.
2.3. Phát huy ưu thế của mạng xã hội facebook, zalo, fanpage vào công tác tuyên truyền, cán bộ Hội các cấp, hội viên nông dân tích cực chia sẻ thông tin, tuyên truyền tích cực về đại hội trong quá trình tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
3. Tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và các diễn đàn, giao lưu, đối thoại
- Hội Nông dân tỉnh thường xuyên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên để cung cấp thông tin kịp thời, có định hướng về Đại hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh trong thời gian trước, trong, sau Đại hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các góp ý phản biện của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân đối với công tác Hội và phong trào nông dân để nghiên cứu tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội.
- Tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội, tọa đàm trao đổi nhằm lấy ý kiến góp ý của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân cho văn kiện Đại hội các cấp và các nội dung về công tác Hội và phong trào nông dân, tạo sự quan tâm ủng hộ của hội viên nông dân và toàn xã hội đối với Đại hội.
- Các cấp Hội tăng cường tham mưu tổ chức các hoạt động đối thoại giữa tổ chức Hội, hội viên nông dân với lãnh đạo Đảng, chính quyền nhằm tạo sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.
4. Tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
- Phát động phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ  2023-2028 (có kế hoạch riêng).
- Các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với chủ đề lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và gắn với chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023) như: Hội diễn, hội thi, giao lưu văn nghệ tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các ca khúc viết về Hội và nông dân Việt Nam...; các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Nông dân tỉnh
- Ban hành hướng dẫn tuyên truyền Đại hội hội nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong hệ thống tổ chức Hội.
- Ban Xây dựng Hội là đơn vị thường trực tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đúng kế hoạch đề ra. Các ban, Văn phòng, Trung tâm phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kinh phí và các điều kiện phục vụ hoạt động tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.
2. Hội nông dân huyện, thị xã, thành phố
- Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; chủ động, linh hoạt sáng tạo triển khai các nội dung và hình thức tuyên truyền gắn với các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm đảm bảo phù hợp, hiệu quả.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân và các các tầng lớn nhân dân vào văn kiện Đại hội Hội Nông dân các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam.
 - Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.
- Tổng hợp tình hình, cập nhật số liệu, báo cáo kết quả sau mỗi đợt, nhất là sau Đại hội từng cấp, gửi về Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh
Việc triển khai công tác tuyên truyền Đại hội hội nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; các ban, văn phòng, trung tâm nghiêm túc thực hiện, bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả, góp phần thành công của Đại hội./.
Nơi nhận:
- TW Hội Nông dân VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;          b/c
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- TTr HND tỉnh;
- Các Ban, VP, TrT;
- HND 18 huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, XDH.     
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thận
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
5 Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Nam thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
6. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
7. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
8. Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.
9. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
10. Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân.
11. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.
12. Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
13. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
14. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
15. Nông dân là chủ thể là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
…….....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MẪU MAKET ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

               
 
CỜ ĐẢNG
 
CỜ TỔ QUỐC
     
LO GO HỘI NDVN
 
   
 
 
TƯỢNG BÁC                        
 
 
 

                ĐẠI HỘI
                         ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN……
                      LẦN THỨ …., NHIỆM KỲ 2023-2028
                         …., ngày… tháng… năm 2023
 

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 60


Hôm nayHôm nay : 11288

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 387026

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15819507