Tên / Số / ký hiệu : HD số 22-HD/HNDT tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2023
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh Quảng Nam trong năm 2023

Ngày ban hành 17/01/2023
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thận
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
Tải về máy Đã xem : 98 | Đã tải: 12
Nội dung chi tiết
    HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       
  BCH HND TỈNH QUẢNG NAM
                            *
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                              
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
              Số:   22 - HD/HNDT                      Tam Kỳ, ngày 17  tháng 01 năm 2023
HƯỚNG DẪN
tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
của đất nước, của tỉnh Quảng Nam trong  năm 2023
-----
Thực hiện Kế hoạch số 228-KH/TU, ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh Quảng Nam trong 3 năm 2023, 2024, 2025; Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 29/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam hướng dẫn Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
A. CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
1.1. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết nguyên đán Quý Mão: (1) Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua. (2) Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản  Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. (3) Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. (4) Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh năm 2022; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2022, đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. (5)  Tuyên truyền về Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán. (6) Các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Quý Mão; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước, lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa hình phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số miền núi; người lao động, làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất mất việc làm. (7) Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch): (1) Tuyên truyền về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (2) Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng các hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. (3)  Vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.
1.3. Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023): (1) Tuyên truyền giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. (2) Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta làm nên những chiến công vang dội; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. (3) Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (4) Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội đối với người có công với nước. (5) Thành tựu của đất nước, các địa phương, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh sau 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chủ trương, đường lối và những giải pháp chiến lược phát triển (vùng Đông Nam Bộ, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh) trong những năm tiếp theo. (6) Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
  1.4. Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023): (1) Đường lối kháng chiến, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. (2) Nêu bật những chiến thắng và chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; tinh thần đoàn kết chiến đấu và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. (3) Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 69 năm qua; những Nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là nghị quyết về phát triển vùng Tây Bắc. (4) Những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (5) Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
1.5. Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023): (1) Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. (2) Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. (3) Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. (4) Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tập trung tuyên truyền, khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. (5) Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, vùng căn cứ địa cách mạng và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Bác Hồ. (6) Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
1.6. Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023): (1) Khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. (2)  Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng. (3) Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và những định hướng, giải pháp xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động”, theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (4) Truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam. (5)  Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.
* Các hoạt động tuyên truyền: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin của Hội; bằng phương tiện cổ động trực quan, hội thảo, tọa đàm; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt chi, tổ Hội; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; chú trọng tuyên truyền cho hội viên nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
2.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023): (1) Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người cộng sản kiên trung mẫu mực, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo. (2) Những cống hiến quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đóng góp của Đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước trên các cương vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đóng góp trên lĩnh vực kiến trúc với nhiều công trình, tác phẩm xuất sắc làm đẹp cuộc đời, góp phần xây dựng nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. (3) Phẩm chất đạo đức, cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát: Luôn trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và Tổ quốc; người chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm; một nhà lãnh đạo tài năng, sống liêm khiết, giản dị, khiêm nhường, mẫu mực và in đậm sâu sắc với đồng bào, đồng chí; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, noi theo.
2.2. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: (1) Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong phong trào cách mạng tại Bắc Kỳ, với giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam. (2) Tấm gương sáng về ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tuyệt đối trung thành, sẵn sàng xả thân cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và hạnh phúc của Nhân dân.
2.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: (1) Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân và Quân đội ta. (2) Tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng của một nhà chính trị, quân sự song toàn, một vị tướng xuất sắc, suốt đời trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng bào; có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung.
3. Kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng
Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023) và Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023): Theo Công văn ố 658 -CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) và 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris (27/01/1973 - 27/01/2023)”
4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
4.1. Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023): (1) Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. (1) Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
4.2. Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2023): (1) Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của Các Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. (2) Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của Các Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. (3) Khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
4.3. Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2023): (1) Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân. (2)  Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
B. CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN CỦA TỈNH QUẢNG NAM
1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh
1.1. Nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn của tỉnh
a)  Kỷ niệm 120 năm phong trào Duy Tân (1903 - 2023): (1) Tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển của phong trào Duy Tân trong cả nước nói chung và tại Quảng Nam nói riêng; qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp của tổ chức phong trào đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. (2) Truyền thống yêu nước, cách mạng và bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất và con người Quảng Nam. (3) Những thành tựu trong chặng đường xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam, nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay. Quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa, cách mạng; tiềm năng, lợi thế của Quảng Nam để kêu gọi, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
b) Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2023) gắn với kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2023): Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang, quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khẳng định sự ra đời của Đảng bộ tỉnh là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân Quảng Nam. Nêu bật quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong các phong trào đấu tranh cách mạng (1930 - 1975), lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, lãnh đạo đổi mới, xây dựng và phát triển (1975 đến nay). Đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu đạt được của tỉnh sau 48 năm giải phóng (1975 - 2023), đặc biệt là sau 26 năm tái lập tỉnh (1997-2023). Tuyên truyền, vận động thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố năm 2023. Đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc xuyên tạc về lịch sử Đảng bộ tỉnh và sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.
c) Kết quả giữa nhiệm kỳ (2020-2023) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII: Tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết.
d) Kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng Khâm Đức-Ngok Ta Vat (12/5/1968 - 12/5/2023): Tuyên truyền diễn biến, thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Khâm Đức bằng trận đánh cứ điểm Ngok Ta Vat, tinh thần chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng của quân và dân Quảng Nam. Tuyên truyền thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Phước Sơn sau 55 năm chiến thắng Khâm Đức - Ngok Ta Vat. Tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp phát triển huyện Phước Sơn nói riêng và của cả tỉnh nói chung trong thời gian đến.
đ) Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai (5/6/2003 - 5/6/2023): Tuyên truyền quá trình xây dựng và phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai; thành tựu và đóng góp quan trọng của Khu kinh tế mở Chu Lai đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; định hướng phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai trong thời gian đến.
e) Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My (20/6/2003 - 20/6/2023): Tuyên truyền các điều kiện đặc thù, tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đạt được của các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My sau 20 năm tái lập; định hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển của mỗi huyện trong thời gian đến.
1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Tỉnh và các địa phương trong tỉnh không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh, như: (1) Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống, tham quan di tích lịch sử và các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, … để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách, các địa phương vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn. (2) Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; … (3) Tổ chức các hội nghị gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến và gương người tốt việc tốt nhất là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. (4) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt hội viên nông dân. (5) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,… (6) Tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan, như: bảng điện tử, panô, áp phích, … ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở; đồng thời hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.
2. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, danh nhân tiêu biểu của tỉnh
2.1. Các ngày kỷ niệm
a) Các đồng chí bí thư Tỉnh ủy: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Văn Định (11/5/1903 - 11/52023); 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Thâm (1903 - 2023); 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Xuân Hữu (01/01/1923 - 01/01/2023); 100 năm ngày sinh đồng chí Vũ Trọng Hoàng (01/5/1923 - 01/5/2023).
b) Các danh nhân tiêu biểu Quảng Nam: 195 năm ngày sinh chí sĩ Hoàng Diệu (1828 - 2023); 160 năm ngày sinh chí sĩ Tiểu La Nguyễn Thành (1863 - 2023); 150 năm ngày sinh chí sĩ Phan Thúc Duyện (1873 - 2023); 145 năm ngày sinh chí sĩ Phan Thành Tài (1878 - 2023); 130 năm ngày sinh chí sĩ Lê Đình Dương (1893 - 2023); 115 năm ngày sinh nhà cách mạng Phan Thanh (1908 - 2023).
2.2. Nội dung tuyên truyền: Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của các đồng chí bí thư Tỉnh ủy, các danh nhân Quảng Nam đối với dân tộc Việt Nam nói chung, quê hương Quảng Nam nói riêng.  
III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão!
2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!
3. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2023)!
4. Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)!
5. Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2023)!
6. Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023)!
7. Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!
8. Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!
9. Nhiệt liệt chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023)!
10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!
11. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
13. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII!
14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Nông dân tỉnh: Định hướng nội dung tuyên truyền đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cung cấp đề cương tuyên truyền những sự kiện của tỉnh theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố; báo cáo kết quả về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội.
2. Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố: Hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo từng nội dung, phù hợp với mỗi địa phương. Báo cáo kết quả từng hoạt động tuyên truyền lồng ghép vào báo cáo hằng tháng gửi về HND tỉnh.
Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW HNDVN;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực HND tỉnh;
- BTV HND tỉnh;
- HND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VP, Ban XDH.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
 PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Thận
       
         
 
 

 
Quê Mình Xứ Quảng || Số 1 Năm 2023 (tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh)

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 4360

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28171

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7155805