Chất lượng cán bộ Hội quyết định phong trào

Thứ ba - 19/06/2018 04:15
Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cán bộ là cái gốc của mọi công việc, cán bộ nào phong trào đó. Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân huyện Hiệp Đức tập trung kiện toàn củng cố, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh đáp ứng niềm tin của cán bộ hội viên nông dân.
Ban chấp hành HND huyện Hiệp Đức Khoá VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Ban chấp hành HND huyện Hiệp Đức Khoá VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Từ 2012 đến nay, Hội Nông dân huyện mở 5 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 366 lượt cán bộ Hội các cấp, cử 210 cán bộ Hội cơ sở tham gia các lớp do Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh tổ chức. Qua đó, đã bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo cán bộ. Hiện nay, BCH HND huyện có 21 đ/c, trong đó trình độ chuyên môn Đại học 16 đ/c chiếm tỷ lệ 76%; Trung cấp 5 đ/c tỷ lệ 24%. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 4 đ/c chiếm tỷ lệ 19%, Trung cấp: 18 đ/c chiếm 86%; tỷ lệ nữ 08/21 đ/c, tỷ lệ 38%. Thực hiện Quy định 282 - QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn 129/HD/HNDTW ngày 4/5/2016 của Trung ương Hội, các cấp Hội đã xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; xây dựng đề án vị trí việc làm đảm bảo tỉ lệ tinh giản biên chế 10%; Công tác quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ được các cấp Hội quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ đã kiện toàn 09 UVBCH, 03 UVBTV, 02 PCT Hội Nông dân huyện.
Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được các cấp Hội quan tâm. Hội cơ sở kiện toàn, củng cố chi, tổ hội, phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng, việc cấp, đổi thẻ và quản lý hội viên chặt chẽ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển được 1.301 HV, nâng số HV toàn huyện đến nay có 6.259 HV, đạt 76,1% so với số hộ nông dân, cấp và đổi 6.259 thẻ HV, đạt 100% so với tổng số HV. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt được Hội quan tâm, với 355 HV nòng cốt thúc đẩy các hoạt động của Hội, đồng thời góp phần giải quyết tốt các vụ việc xảy ra ở địa bàn dân cư.
Việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi, tổ Hội theo hướng thiết thực hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên. Thông qua hoạt động của các tổ, nhóm sản xuất, tổ tín dụng tiết kiệm, các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm... đã đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên; qua đó, đã tập hợp được đông đảo hội viên và nông dân gắn bó với tổ chức Hội.  
Tổ chức bộ máy của Hội Nông dân các cấp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu cấp ủy trong công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo cán bộ; làm tốt công tác giới thiệu cán bộ Hội ưu tú để Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở cơ cấu vào BCH và HĐND. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 có 01 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa VIII và có 08 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở. Giới thiệu 02 đ/c Thường trực Hội tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện và có 22 cán bộ cơ sở Hội tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, có 01 đ/c Chủ tịch Hội Nông dân huyện trúng cử đại biểu HĐND huyện và có 17 đ/c trúng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn ,trong đó 12 đ/c Chủ tịch HND, 03 đ/c Phó Chủ tịch HND và 02 đ/c là Chi hội trưởng Nông dân trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội các cấp luôn xác định củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội là nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp Hội đã tổ chức tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010 của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam khóa V về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, tổ chức thành công Hội nghị chi hội hết nhiệm kỳ tại 71 chi hội thôn khối phố; làm tốt công tác thi đua - khen thưởng; hằng năm phong trào được giữ vững và tăng dần đơn vị xuất sắc. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 106 tổ 71 chi. Qua bình xét có 86 tổ Hội vững mạnh, 20 tổ Hội khá, 52 chi Hội vững mạnh, 19 chi Hội khá, 11 cơ sở Hội vững mạnh, 1 cơ sở Hội  khá, vượt 5%  so với Nghị quyết Đại hội làn thứ  VII đề ra.
Các cấp Hội quan tâm xây dựng và phát triển quỹ hội nhằm mục đích duy trì hoạt động của cơ sở, chi, tổ hội; việc thu, nộp hội phí của các cấp Hội hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu giao; các cấp Hội đã quản lý, sử dụng quỹ hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, hiệu quả. Đến nay có 106 tổ Hội có quỹ từ 500.000- 1.000.000 đồng/năm, 71 chi Hội có quỹ từ 3-3,5 triệu đồng/năm; 12 cơ sở Hội có quỹ 7-10 triệu đồng/năm, đạt 85,7% so với nghị quyết đề ra.
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hằng năm Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và mỗi đồng chí UV BCH tham gia sinh hoạt với chi hội, tổ hội ít nhất 1-2 lần/năm. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án 61 của huyện xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra; xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân huyện đã tổ chức được 168 cuộc kiểm tra, Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức 1.100 cuộc kiểm tra về công tác Hội, phong trào nông dân, công tác quản lý các nguồn vốn vay qua kênh Hội quản lý, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, việc triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg... Qua các đợt kiểm tra không có cá nhân, tổ chức vi phạm phải đến mức xử lý kỷ luật mà chỉ phát hiện một số khuyết điểm, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế để các tổ chức, cá nhân rút kinh nghiệm và nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhất là của cấp ủy, chính quyền, các ngành trong việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Công tác thi đua - khen thưởng luôn được chú trọng và đổi mới, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ để đánh giá, phát động thi đua theo chuyên đề gắn với việc tuyên dương, khen thưởng. Nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới toàn diện. Xây dựng thi đua với các tiêu chí cụ thể, bình xét thi đua được công khai dân chủ. Trên cơ sở kế hoạch phát động phong trào thi đua của tỉnh, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, trọng tâm là các chỉ tiêu cơ bản và ba phong trào lớn của Hội phát động. Qua đó, đã khơi dậy sự năng động, sáng tạo trong CB, HVND ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hội Nông dân huyện đã tổ chức đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, phân rã chỉ tiêu thi đua đến 12/12 cơ sở Hội đăng ký thực hiện, hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phong trào lan tỏa đến từng HVND nhằm lập nhiều thành tích xuất sắc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ, đã xét đề nghị UBND huyện tặng giấy khen: 16 tập thể, 41 cá nhân. Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen: 10 tập thể, 10 cá nhân. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen: 02 tập thể, 02 cá nhân. Cán bộ Hội Nông dân huyện có 8 lượt cán bộ đạt CSTĐ CS, 1 cán bộ đạt CSTĐ cấp tỉnh. Từ năm 2012 đến 2014 Hội Nông dân huyện đạt tập thể lao động xuất sắc; được Thủ tướng Chính phủ tặng 01 Bằng khen vào năm 2014 và 6 năm liền được tỉnh xếp loại thi đua xuất sắc.  

Nguồn tin: HND huyện Hiệp Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 157

Máy chủ tìm kiếm : 83

Khách viếng thăm : 74


Hôm nayHôm nay : 11253

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 776055

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10797563