Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8

Thứ sáu - 13/10/2023 12:45
(Cổng ĐT HND) - Phát triển kinh tế tập thể mà trọng tâm là tổ hợp tác, HTX là chủ trương lớn, xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước. Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW BCH TƯ Đảng lần thứ năm Khóa IX, kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đang trở thành một trong những thành phần kinh tế quan trọng.
đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII

đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII

Đó là một trong những nhấn mạnh của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII. 
Cổng Thông tin Điện tử Hội Nông dân Việt Nam xin đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.
Kính thưa: Đồng chí Lê Minh Khái- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể TW
Thưa toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu, các nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu!      
Trong chuỗi các hoạt động của phong trào nông dân, hướng tới chào mừng ĐH Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2023), hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển Kinh tế tập thể.
Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi xin được trân trọng gửi đến đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các quý vị đại biểu khách quý, 100 nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 và đại diện 63 HTX tiêu biểu năm 2023 do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thành lập lời chào chân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý,
Phát triển kinh tế tập thể, mà trọng tâm là tổ hợp tác, hợp tác xã là một chủ trương lớn, xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm Khóa IX, kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đang trở thành một trong những thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội.
Để củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới.
Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm qua Hội Nông dân Việt Nam luôn xác định tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và đạt được nhiều kết quả quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hội viên, nông dân.
 
Các cấp Hội đã tập trung xây dựng, phát triển hệ thống chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, qua đó giúp hội viên nông dân tham gia liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, tạo tiền đề thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã.
 
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; hỗ trợ vốn thông qua dự án nhóm hộ thuộc các tổ hợp tác, hợp tác xã của nông dân; phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để ủy thác cho vay tín chấp giúp các hộ hội viên, nông dân là thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển kinh tế tập thể.
 Thông qua hoạt động của các cấp Hội đã thu hút gần 570.000 lượt hộ nông dân gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng, thành lập trên 23.000 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả, trong đó có trên 3.800 hợp tác xã và trên 19.000 tổ hợp tác với doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 4,7 tỷ đồng, lợi nhuận 350 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân mỗi tổ hợp tác khoảng 240 triệu/năm, lợi nhuận đạt gần 40 triệu/năm; số hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên ngày càng tăng với trên 700 hợp tác xã (chiếm gần 20%).
Để làm rõ vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong các thành phần kinh tế và vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc tham gia phát triển kinh tế tập thể, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ V – BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, trong khuôn khổ Diễn đàn hôm nay, tôi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề lớn như sau:
Một là, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, làm gì để phát triển nhanh, mạnh, bền vững kinh tế tập thể. Vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia xây dựng và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập HTX và xây dựng, phát triển các mô hình, chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản.
Hai là, kinh nghiệm xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế tập thể, giữa nông dân với tổ chức kinh tế tập thể; giữa các tổ chức kinh tế tập thể trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản hiện nay.
Ba là,  việc ứng dụng cuộc cách mạng KHCN 4.0 và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh đối với kinh tế tập thể.
Trong thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; tôi đề nghị 100 nông dân xuất sắc và các hợp tác xã tiêu biểu được biểu dương hôm nay tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực mở rộng sản xuất, thu hút ngày càng nhiều hội viên nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia kinh tế hợp tác; đồng thời tiếp tục tạo sức lan tỏa để phát triển mạnh các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Đề nghị các đại biểu tích cực tham gia phát biểu, thảo luận để diễn đàn của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Từ kết quả của Diễn đàn hôm nay, Hội Nông dân Việt Nam sẽ nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/20222 Hội nghị lần thứ V – BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí. 
Chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp.
 

Tác giả bài viết: Thu Hà

Nguồn tin: Cổng thông tin TW Hội Nông dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 24577

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 598602

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17236900