5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thứ hai - 25/03/2024 03:25
– Chiều nay (22/3), tại Hà Nội, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khoá VIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) nhấn mạnh: “Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN; Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định là những nội dung hết sức quan trọng, định hướng, dẫn dắt hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. 

 

Đặc biệt, với Nghị quyết 46, đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành riêng một Nghị quyết về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết có ý nghĩa vô cùng to lớn, tạo sức mạnh, củng cố niềm tin, sự tự hào của cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội NDVN, giai cấp nông dân Việt Nam”.

 

Tới đây, để quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Quyết định trên, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp Hội trong cả nước cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Thứ nhất, sau Hội nghị này, các cấp Hội phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ, sâu sắc các nội dung Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN và Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết để thấy được trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

 

Thứ hai, các cấp Hội khẩn trương tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN cụ thể và phù hợp với từng địa phương; trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN, tập trung tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa hoạt động của Hội Nông dân sát với thực tiễn địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

 

Trong đó, cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, am hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

 

Đề xuất với cấp ủy tăng cường giao nhiệm vụ, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cấp Hội. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. 

 

Phối hợp tốt với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành chức năng cùng cấp chủ động thực hiện tiếp công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kiến nghị của nông dân; tham gia hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, giải quyết, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông thôn, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

 

Thứ ba, tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VIII và các cấp Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ các cấp Hội hàng năm; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, hoạt động các cấp Hội hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư để thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, nông dân trong các phong trào thi đua của Hội. 

 

Đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng bộ chỉ số đánh giá và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp; tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nhất là các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Anh-tin-bai

Tới đây, để quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Quyết định trên, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp Hội trong cả nước cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm

 

Thứ tư, các cấp Hội tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng cấp Hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tập thể của người nông dân. 

 

Tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”; tổ chức rà soát kết quả hoạt động, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng sắp xếp, tái cơ cấu, tổ chức lại tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc ngừng hoạt động. 

 

Tập trung xây dựng quy trình hướng dẫn và tổ chức hỗ trợ thành lập một số mô hình Hợp tác xã nông nghiệp làm hình mẫu để cán bộ, hội viên, nông dân thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình; khuyến khích, vận động, hướng dẫn các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc làm nòng cốt, hạt nhân thành lập tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp; tập trung củng cố và phát triển chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tạo điều kiện tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, Hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp của Hội NDVN.

 

Thứ năm, chú trọng chỉ đạo điểm xây dựng mô hình thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của các cấp Hội trên cơ sở các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã được phê duyệt, kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện cho phù hợp; đôn đốc, nhắc nhở, phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện không hiệu quả. 

 

“Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ngày hôm nay chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần, và quyết tâm 30 phần”. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi sự quyết tâm, năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN và Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Trung ương, của Hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”- Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

 

Anh-tin-bai

Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN (khoá VIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Hội nghị diễn ra với điểm cầu chính đặt tại trụ sở Trung ương Hội NDVN; có sự tham dự của các đồng chí Thường trực, các đồng chí lãnh đạo các Ban, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội NDVN.

 

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu Hội Nông dân các tỉnh, thành phố (100%); 588 điểm cầu cấp huyện; 4.255 điểm cầu cấp cơ sở. Với tổng số 4.906 điểm cầu kết nối trong cả nước, có 112.716 đại biểu tham dự.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Khánh

Nguồn tin: Cổng thông tin TW Hội Nông dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 33124

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 547694

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17185992