Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trưởng thành vững mạnh về mọi mặt

Thứ năm - 12/10/2017 21:52
Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, giai cấp nông dân với lực lượng đông đảo, tấm lòng nhân ái, bản tính lao động siêng năng, cần cù, sáng tạo, chịu đựng khó khăn, gian khổ chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt; ý chí kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm… luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước.
Nhận thức rõ vị trí chiến lược và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, ngay từ khi ra đời (03/2/1930), Đảng ta đã có chủ trương tiến hành xây dựng các tổ chức cách mạng quần chúng. Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay) quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (nay là Hội Nông dân Việt Nam) nhằm tập hợp giai cấp nông dân trong cuộc đấu tranh kiên cường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức Hội với những tên gọi khác nhau, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi giai cấp nông dân - một lực lượng đông đảo và hùng hậu trong khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức đi theo con đường của cách mạng Việt Nam và Bác Hồ đã lựa chọn; xứng đáng là người đại diện cho lợi ích chính đáng của giai cấp nông dân, cầu nối vững chắc giữa giai cấp nông dân với Đảng, chỗ dựa tin cậy của chính quyền nhân dân ở nông thôn; góp phần to lớn vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã có bước phát triển về mọi mặt; tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Cùng với sự ra đời, phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũng sớm được hình thành và có những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.
Bước vào thời kỳ đổi mới, với việc xác định nội dung phương thức hoạt động cụ thể, trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt.
Trải qua 7 kỳ Đại hội - mỗi kỳ đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của tổ chức Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội và lực lượng nông dân trong xã hội. Đặc biệt là Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VII đã đánh giá một cách đầy đủ tổng quát về những thành tựu trong công tác Hội và phong trào nông dân thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đồng thời thông qua nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2013 - 2018 là: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của lực lượng nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, tăng cường hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; Nâng cao trình độ, nhận thức, bản lĩnh chính trị, giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nắm vững và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tiếp thu khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất hàng hóa, tham gia làm chủ nông thôn mới.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, trong thời gian qua, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VII… đến 100% cơ sở Hội và hội viên nông dân. Đến nay toàn tỉnh có hơn 230 nghìn hội viên đang sinh hoạt tại 1717 chi hội; 100% thôn, khối phố có nông dân đều có tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả. Chất lượng cơ sở Hội và hội viên không ngừng được nâng lên, kết quả xếp loại khá và vững mạnh hàng năm đều vượt chỉ tiêu.
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên nông dân luôn được các cấp Hội quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được nâng cao về chất lượng. Trong đó nổi bật là hoạt động tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Kết luận số 61 - KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ - TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam  trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”.
Hiện nay các cấp Hội Nông dân đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức  phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới... Cụ thể là: tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội, đó là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, nông dân tỉnh Quảng Nam nói riêng đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua các thời kỳ cách mạng, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, dìu dắt, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, lãnh đạo giai cấp nông dân, liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức thành một khối vững chắc, làm nòng cốt cho các phong trào cách mạng ở tỉnh nhà; thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nông dân Quảng Nam là những người có những đóng góp to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nâng  cao giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Quảng Nam đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tuyên truyền vận động nông dân tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của tỉnh nhà.
Với những thành tích đã đạt được trong quá trình cống hiến, xây dựng và trưởng thành 86 năm qua, Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Cùng với cả nước, nông dân và Hội Nông dân Quảng Nam, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã được Chính phủ, các bộ ngành, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh và các cấp chính quyền tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, nhiều huy chương và kỷ niệm chương. Đặc biệt năm 2010 Hội Nông dân tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì..
Giai cấp nông dân Quảng Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững niềm tin tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ đã chọn; đoàn kết một lòng, đoàn kết giai cấp và các tầng lớp nhân dân, tạo nên khối công nông trí thức gắn bó máu thịt và bền vững, góp phần xây dựng nên mặt trận dân tộc thống nhất trong các thời kỳ cách mạng.
Phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đạt được qua 87 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò, vị trí trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân, là chỗ dựa vững chắc của các cấp chính quyền, của giai cấp nông dân, tích cực chuyển tải đường lối chủ trương của Đảng đến với người dân, nhất là những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới. 

Tác giả bài viết: Ban Tuyên huấn

Nguồn tin: Hội Nông dân tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Diễn đàn các cấp Hội Nông dân ngày 19.01.2023

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 1397

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63882

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6901559