Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, nông dân đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế

Thứ năm - 02/05/2024 21:39
Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 07 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.
Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam thăm mô hình sản xuất chè của HTX Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam thăm mô hình sản xuất chè của HTX Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 12-CT/TW); Công văn số 8361- CV/VPTW ngày 06/11/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; Kế hoạch số 17 - KH/ĐĐ-HNDVN ngày 19/01/2021 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW và kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Hội Nông dân Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW.

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng tham mưu của Hội Nông dân các cấp đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng thời, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp " của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy và Ban Thường vụ Trung ương Hội trong việc thực hiện Chỉ thị

Để tiếp tục thực hiện Chi thị số 12-CT/TW, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng, toàn diễn.

Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội chỉ đạo các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xác định rõ việc kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong mọi hoạt động kinh tế; đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nhất trí của bộ máy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 12-CT/TW, Chỉ thị số 24- CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế.

2. Tăng cường tuyên truyền hàng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, nông dân đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội và tình hình thực tế ở từng địa phương, các tỉnh, thành Hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng khu vực, vùng miền, cụ thể như:

- Tuyên truyền đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hội như: Bảo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Bản tin công tác Hội, Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội và của Hội Nông dân các tỉnh thành, phố.

Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật, về đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng... Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện thương hiệu, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chống gian lận thương mại, sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nói không với "tín dụng đen"...

- Tham gia hoặc đề xuất xây dựng và ban hành quy chế, quy định bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế của bộ, ngành Trung ương, của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.

3. Phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

- Các cấp Hội tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua của Hội và của địa phương phát động như: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Xây dựng mô hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; xây dựng "điểm sáng vùng biên" về phát triển kinh tế và bảo vệ biên giới Tổ quốc; tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030.

Triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030; Kế hoạch số 19 -KH/HNDTW ngày 20/3/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên…

4. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị

- Các cấp Hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan; phối hợp với Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh kinh tế.

- Vận động nông dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; vận động hội viên, nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh phát triển sản xuất, tham gia bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/HNDTW, ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân vùng biển và hải đảo tham gia phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo; biên giới được giữ vững, an ninh chính trị được ổn định, kinh tế - xã hội phát triển.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, Chỉ thị số 24- CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 46- NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

Phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội triển khai thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng đoàn; nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất gắn với quốc phòng, an ninh.

Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Đảng đoàn tăng cường quản lý và giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Các đảng ủy bộ phận, các chi ủy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tư tưởng, đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, ban, đơn vị tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội căn cứ Kế hoạch của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam; chức năng nhiệm vụ của ban, đơn vị để triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch đề ra.

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố căn cứ vào kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy/thành ủy và của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả Chỉ thị.

Định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm, các đơn vị báo cáo kết quả khai thực hiện Chỉ thị về Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (qua Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh) để tổng hợp báo cáo Đảng đoàn theo quy định.

Nguồn tin: Báo Dân Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Gameshow Quê mình xứ Quảng - Số 02 năm 2023 (Phường Thanh Hà, TP Hội An)

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 34258

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 548828

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17187126