Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay (13/8) Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hai cơ quan.
Quang cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
Tại hội nghị, các học viên được nghe giảng viên Trường chính trị tỉnh Quảng Nam truyền đạt và giới thiệu các nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng như: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và những nội dung cơ bản trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng...
Th.sTrần Ngọc Nhiều - Giảng viên chính Trường Chính trị Quảng Nam  triển khai các nội dung của Nghị quyết
Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết

Qua Hội nghị giúp các học viên nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội xác định, nhất là các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trọng hệ thống Hội, cán bộ, đảng viên hai cơ quan với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.Cũng tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là xây dựng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội đảm bảo kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn nhằm góp phần cung cấp thông tin, định hướng dư luận, thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, hội viên nông dân. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất...
Được biết trước đó, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Từ đó, làm sáng tỏ ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.
Quang cảnh Hội nghị báo cáo viên quý 2 năm 2021
 
Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.
 

Tác giả bài viết: HẠ MY