Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.
Quy định này quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025 theo Bộ tiêu chí xã NTM được ban hành kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo quy định, các xã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025 được chia khu vực như sau:
Khu vực 1: Gồm các xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và xã an toàn khu thuộc các huyện nghèo (gồm các xã Trà Giáp, Trà Giác, Trà Tân và Trà Đốc, huyện Bắc Trà My và xã Tư, huyện Đông Giang);
Khu vực 2: Gồm các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.
Công tác đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình đánh giá, xét công nhận xã NTM. Các tiêu chí được công nhận xã đạt chuẩn NTM phải bảo đảm đủ các chỉ tiêu, yêu cầu theo quy định tại Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, đánh giá, xét công nhận xã NTM phải linh hoạt, vận dụng các chỉ tiêu, tiêu chí cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM được tổ chức hằng năm, trên cơ sở kết quả thực hiện đến thời điểm đánh giá. Tăng cường trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong đánh giá, thẩm tra của xã, cấp huyện khi đề xuất xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành, lĩnh vực trong đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Tác giả bài viết: 1022 Quảng Nam

Nguồn tin: 1022 Quảng Nam